Vračara iz Endora

Lesson 9

Uvod
Car Saul nije više znao šta da radi, i drhtao je od straha. Cela filistejska vojska se pripremala da napadne mnogo manju i slabiju vojsku Izrailjaca. Saul je sa jadikovanjem rekao: „Da je samo Samuilo ovde, on bi mi kazao šta da radim.” Međutim, taj veliki prorok u Izrailju je bio umro nekoliko godina pre toga.

Ostareli vladar je očajnički tražio neki savet i uputstvo od ostalih proroka i sveštenika, ali Gospod nije hteo ništa da mu kaže. Saul je u svojim mladim godinama bio blizu Boga. Ali kada se uzdigao na presto, on je postao okrutan i pobunio se protiv Božije Reči. Jednom prilikom je on pogubio sve sveštenike u celom naselju. Car Saul je uporno odbijao da sluša Gospoda, i sada, u njegovoj nevolji, Bog nije hteo da mu odgovori.

„A Saul reče slugama svojim: Tražite mi ženu s duhom vračarskim, da otidem k njoj i upitam je.” 1. Samuilova 28:7. Bog je jasno zapovedio Svome narodu da se nikada ne savetuje sa vračarima ili posrednicima (3. Mojsijeva 19:31; 20:27). Međutim, Saul ovde nije pokazao poštovanje prema tom izričitom Božijem uputstvu.

Pošto su sluge pronašle jednu ženu u Endoru koja je tvrdila da ima vezu sa mrtvima, car Saul se prerušio i otišao je da je vidi. I kada je došao kod nje, rekao je: „Dovedi mi Samuila.” Vračara je upotrebila neke svoje čarolije i mađije dok se nekava naizgled osoba nije pojavila, tvrdeći da je prorok Samuilo i dajući caru krajnje obeshrabrujuću vest. Ta osoba je prorekla da će narednog dana Saul i njegova tri sina poginuti u borbi.

Sledećeg dana su Filisteji pobili Saulove sinove, zbog čega je ranjeni i obeshrabreni car pao na svoj mač i sam sebi oduzeo život (1. Samuilova 31:2-4). Ko se, posredstvom vračare, obratio Saulu – vaskrsli Božiji prorok, ili prerušeni đavo?

Da li je pojava koju je Saul video zaista bio prorok Samuilo?
1. Da li je pojava koju je Saul video zaista bio prorok Samuilo?
1. Carevima 22:22 „Odgovori: izaći ću i biću _______ ___ u ustima svijeh proroka njihovijeh.” (Odgovor od dve reči.)

Otkrivenje 16:14 „Jer su ovo duhovi đavolski koji čine čudesa.”

Da li se mrtvi vraćaju da razgovaraju sa živima, ili da ih često posećuju?
2. Da li se mrtvi vraćaju da razgovaraju sa živima, ili da ih često posećuju?
Jov 14:21 „Ako sinovi njegovi budu u časti, on ne ___; ako li u sramoti, on se ne brine.”

Propovjednik 9:5, 6, 10 „Živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dijela nigda ni u čemu što biva pod suncem. ... Jer nema rada ni mišljenja ni znanja ni mudrosti u grobu u koji ideš.”


Beleška: Ne! Biblija je jasna. Mrtva osoba ne radi ništa, niti zna šta se događa na ovoj zemlji.

Psalmi 115:17 „Neće te mrtvi hvaliti, Gospode.”
Psalmi 6:5 „U grobu ko će te slaviti.”
Jov 7:10 „Neće se više vratiti kući svojoj.”
Isaija 38:18 „Jer neće grob tebe slaviti.”
Psalmi 146:4 „Propadnu sve misli njihove.”

Prema knjizi Otkrivenje, ko ima ključeve od smrti?
3. Prema knjizi Otkrivenje, ko ima ključeve od smrti?
Otkrivenje 1:18 „I bijah mrtav i evo sam ___ va vijek vijeka. ... I imam ključeve od pakla i od smrti.”

Beleška: Biblija je jasna. Samo Isus ima ključeve od smrti. Treba da se obratimo Njegovoj Reči za odgovore na pitanja o smrti.

Kako je na početku Bog stvorio čoveka?
4. Kako je na početku Bog stvorio čoveka?
1. Mojsijeva 2:7 „A stvori Gospod Bog čovjeka od _____ zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa.”

Beleška: Dva događaja su se dogodila prilikom stvaranja: (1) Bog je načinio čoveka od praha, ili zemlje, i (2) On je u čovekove nozdrve udahnuo duh života. Tako je čovek postao živa duša.

Šta se događa u trenutku smrti?
5. Šta se događa u trenutku smrti?
Propovjednik 12:7 „I vrati se prah u zemlju, kako je bio, a ___ se vrati k Bogu, koji ga je dao.”

Beleška: Ono što se događa u trenutku smrti je suprotno onome što se dogodilo za vreme stvaranja. Telo se vraća u prah, a duh, ili dah, se vraća k Bogu koji ga je dao. Biblija jasno uči da je „duh” koji se vraća k Bogu jednostavno dah životni, koji je Bog na početku udahnuo u čoveka (Jakovljeva 2:26; Jov 27:3; Jov 33:4). U knjizi Psalmi 104:29, 30 stoji napisano: „Uzmeš im duh, ginu, i u prah svoj povraćaju se. Pošalješ duh [dah] svoj, postaju.”

Gde idu osobe kad umru?
6. Gde idu osobe kad umru?
Jov 21:32 „Ali se iznosi u _______ i ostaje u gomili.”

Jovan 5:28, 29 „Jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega.”


Beleška: Kako pravedni, tako i nepravedni mrtvi se sada nalaze u svojim grobovima, i oni će čuti Isusov glas kad ih bude pozvao da ustanu, da prime nagradu ili kaznu.

Biblija jednostavno kaže da je car David spašen. Da li je on sad u nebu?
7. Biblija jednostavno kaže da je car David spašen. Da li je on sad u nebu?
Djela Apostolska 2:34 „Jer David __ _____ na nebesa.” (Odgovor od dve reči.)

Djela Apostolska 2:29 „Ljudi braćo! Neka je slobodno kazati vam upravo za starješinu Davida da i umrije, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana.”


Beleška: Ne! Apostol Pavle jednostavno tvrdi da je David umro, i da je sahranjen. Dakle, on sada još ne živi u nebu. Čak i više od toga, u Jevrejima 11:32-40 se jasno kaže da vernici svih vekova još nisu primili svoju nagradu, već da će biti nagrađeni svi zajedno u isto vreme (stihovi 39, 40).
8. Zar nije tačno da je duša besmrtna, i da samo telo umre?
Jezekilj 18:4 „Koja duša zgriješi ona će ________.”

Jov 4:17 „Eda li je smrtni čovjek pravedniji od Boga?” (Engleski prevod)

1. Timotiju 6:15, 16 „Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima, koji jedino ima besmrtnost.” (Engleski prevod)


Beleška: Mi smo duše, i duše umiru. Čovek je smrtan. Široko rasprostranjeno verovanje o besmrtnoj duši, koja nikada ne umire, se ne nalazi u Bibliji. To učenje su ljudi izmislili.
9. Kada će pravednici da postanu besmrtni?
1. Korinćanima 15:51-53 „A svi ćemo se pretvoriti, ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj _____; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi. ... Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost.”

1. Solunjanima 4:16 „Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom arhanđelovijem i s trubom Božijom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije.”


Beleška: Da, pravednici će postati besmrtni prilikom vaskrsnuća. Grešnici nikada neće primiti besmrtnost.
10. Kako Biblija često naziva smrt?
Jovan 11:11, 14 „Lazar, naš prijatelj, _____; ... Lazar umrije.”

Matej 27:52 „I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tijela svetijeh koji su bili zaspali.” (Engleski prevod)

2. Samuilova 7:12 „Kada se navrše dani tvoji, i počineš kod otaca svojih.”

1. Solunjanima 4:14 „Tako će Bog i one koji su zaspali u Isusu dovesti s njim.” (Engleski prevod)


Beleška: Biblija često naziva smrt snom. Smrt je stanje potpune nesvesnosti, bilo da ona traje 15 minuta ili hiljadama godina. Mrtvi će jednostavno da „spavaju” u svojim grobovima sve do vaskrsnuća, kojom prilikom će Isus da ih probudi. Sveto Pismu nigde ne uči da su duhovi pomrlih sada nebeski anđeli, ili neki duhovni entiteti koje mi možemo da kontaktiramo.
11. S obzirom da čarobnjaci, vračari i spiritisti ne mogu da imaju vezu sa mrtvima, s kim oni onda uspostavljaju vezu?
Otkrivenje 16:14 „Jer su ovo duhovi đavolski koji čine ______.”

Beleška: Nebeski anđeli se nazivaju „službenim duhovima” (Jevrejima 1:14), i oni pomažu ljudima na zemlji. Pali anđeli, koji su sa Sotonom bili zbačeni sa neba (Otkrivenje 12:7-9), su isto duhovi, ali zli duhovi, koji zavode ljude svojim čudesima (Otkrivenje 16:13, 14). Oni koriste „svaku silu, i znake, i lažna čudesa” (2. Solunjanima 2:9), pa čak su sposobni da učine da i „oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima” (Otkrivenje 13:13). Kada spiritisti tvrde da imaju vezu sa duhovima mrtvih, oni, u stvarnosti, uspostavljaju vezu sa Sotoninim palim anđelima (Isaija 8:19, 20).
12. Zašto Sotona hoće da mi verujemo da su duhovi mrtvih živi?
Matej 24:24, 25 „Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi _________, ako bude moguće, i izbrane. Eto vam kazah unaprijed.”

Beleška: Prva sotonina laž čovečanstvu je bila: „Nećete vi umrijeti.” 1. Mojsijeva 3:4. Sotona hoće da ljudi veruju da su duhovi mrtvih živi, da bi se posredstvom toga njegovi anđeli mogli da pretstavljaju kao pomrli sveci, proroci i religijske vođe, i da bi sam Sotona mogao da se pretstavi kao anđeo svetla (2. Korinćanima 11:13-15). Na taj način je on u stanju da zavede milione ljudi. Upotreba tih zlih duhova se naziva „spiritizam”. On se zasniva na verovanju u dve tačke: (1) da su mrtvi živi, i (2) da oni mogu da uspostave kontakt sa tobom, ili ti sa njima. To je jedno od Sotoninih učenja koje ljudima nanosi najveću štetu. Nažalost, danas skoro celi svet u to veruje. Vračara iz Endora nije uspostavila vezu sa Samuilom, već sa zlim anđelom koji se pretstavio kao Samuilo.
13. Koliko uspešna će biti Sotonina upotreba tih zlih duhova u poslednjim danima?
Otkrivenje 18:23 „Jer tvojijem čaranjem prevareni biše ___ narodi.”

Otkrivenje 18:2 „Pade, pade Vavilon veliki, i posta stan đavolima, i tamnica svakome duhu nečistome.”

Otkrivenje 12:9 „Stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svijet.”


Beleška: Sotonina čuda (čarolije), posredstvom njegovih zlih anđela, će da zavedu skoro celi svet.
14. Kako se Bog odnosi prema tim čudesima koja čine zli anđeli?
3. Mojsijeva 20:27 „A čovijek ili žena, u kojima bi bio duh _________ ili gatarski, da se pogube.”

1. Timotiju 4:1 „A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske.”

Efescima 5:11 „I ne pristajte na bezrodna djela tame.”

Galatima 5:19-21 „A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova....”

Otkrivenje 21:8 „Vračarima ... njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom; što je druga smrt.”


Beleška: U Mojsijevo doba je Bog naredio da se svi spiritisti pobiju. Danas On kaže da je vračanje telesno delo, zbog čega će ljudi biti uništeni. On upozorava da je veza sa spiritistom napuštanje vere. Bog nam još kaže da će svi vračari umreti drugom smrću u jezeru ognjenome.
15. Koju veličanstvenu silu Bog pruža Svome narodu?
Filipljanima 3:10 „Da poznam njega i silu ___________ njegova.”

Beleška: Isus i nama pruža istu silu koja je Njega vaskrsla i podigla iz groba. Fantastično! Kako da doživimo neuspeh sa takvom neverovatnom silom na raspolaganju, koja nam se još i besplatno daje? Isus nas ljubi, i zbog toga nas On svečano opominje da se uklonimo od sile i čudesa zlih anđela. On nam nudi božanska čudesa koja treba da nas pripreme za Njegovo carstvo (Filipljanima 1:6).
16. Da li bi i ti hteo (htela) da prihvatiš Isusovu ponudu sile vaskrsenja u tvom ličnom životu?
Dodatna studija
Razbojnik na Krstu

Da li je razbojniku na krstu Isus obećao da će odmah ući u nebo, kada je rekao: „Zaista ti kažem: danas ćes biti sa mnom u raju”? Smisao ovih reči, zapisanih kod Luke 23:43, postaje jasniji razmatranjem biblijskog odgovora na sledeće važno pitanje: Da li je toga dana sam Isus otišao u nebo?

Sveto Pismo kaže da nije. Kada je na dan Svoga vaskrsnuća u Nedelju Isus sreo Mariju pored groba, On je rekao: „Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svojemu.” Jovan 20:17. Kad se On još do Nedelje nije bio uzneo u raj Svoga Oca, kako je onda On mogao tamo da bude u Petak?

Zašto onda stoji zapisano: „Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju”? Taj naizgledni problem nestaje kad shvatimo da originalni grčki rukopis nije sadržavao znake punktuacije. Prevodioci su bili ti koji su u rukopis Svetoga Pisma uneli tačke i zapete, tamo gde su oni smatrali da im je mesto. Neverovatno, ali čak i samo jedna zapeta ili tačka može da promeni smisao cele rečenice! Rečenica koju je Gospod izgovorio kod Luke 23:43 je trebala ovako da bude zapisana: „Zaista ti kažem danas: bićes sa mnom u raju.” To je zapravo Isus rekao. Danas, kad sve izgleda izgubljeno; danas, kad Ja ne izgledam kao Gospod ili Car, i kad su se čak i Moji učenici udaljili od mene; danas, iako su Moje ruke prikovane na krst, Ja ipak mogu da te spasem!

Jednoga dana će i taj razbojnik, zajedno sa ostalima koji su prihvatili Hrista, da polaganjem prava na obećanje o vaskrsenju, bude sa Isusom u raju.

Šta reči „duh” i „dah” znače u Bibliji?

Jov 27:3 ističe da su „duh” i „dah” osobe jedno te isto. Jov dalje tvrdi da je taj duh, ili dah, u njegovim nozdrvama. Seti se da je Bog prilikom stvaranja stavio taj „dah” u Adamovim nozdrvama (1. Mojsijeva 2:7). Prema tome, kad osoba umre, duh koji se vraća Bogu se odnosi na dah životni, a ne na dušu bez tela. Nigde se u Bibliji ne spominje da se, po smrti čoveka, Bogu vraća duša bez tela.

Kad osoba umre, gde odlazi „duša”?

Prilikom stvaranja su dve stvari bile ujedinjene da proizvedu dušu, a to su bili telo i dah. Duša ne postoji bez te kombinacije. U času smrti se te dve komponente razdvoje. Telo se vraća u prah, a dah se vraća Bogu. Duša ne ide nigde; ona jednostavno prestaje da postoji.