Vrăjitoarea din En-Dor

Vrăjitoarea din En-Dor Lesson 9
Regele Saul ajuns la capătul raţiunii sale tremură de frică. Întreaga armată a filistenilor s-a adunat pentru a ataca trupele mici şi slabe ale Israelului. Saul murmura: "Dacă profetul Samuel ar fi fost aici, mi-ar fi spus ce să fac." Dar marele profet al lui Israel murise de câţiva ani.

Bătrânul monarh încerca în mod disperat să primească sfat şi îndrumare de la ceilalţi profeţi şi preoţi, dar Domnul nu vroia să-i mai vorbească. Când era tânăr, Saul era aproape de Dumnezeu. Dar, după întronarea sa, el a devenit crud şi s-a răzvrătit împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Odată, el chiar a dat la moarte un sat întreg de preoţi. Regele Saul, în mod persistent, a refuzat să asculte de Domnul, şi acum, în nenorocirea sa, Dumnezeu nu-i mai răspundea.

"Atunci Saul a zis slujitorilor lui: 'Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.'" 1 Samuel 28:7. Dumnezeu, în mod clar, a poruncit poporului Său ca nu cumva să consulte vreo vrăjitoare sau vreun medium spiritist (Levitic 19:31 20:27), dar Saul nu a luat în seamă aceste instrucţiuni.

După găsirea unei femei în En-Dor, care pretindea că se consultă cu morţii, regele s-a deghizat şi a plecat s-o vadă. El i-a spus mediumului: "Scoală-mi pe Samuel." Vrăjitoarea şi-a făcut vrăjile şi farmecele până ce o apariţie care pretindea a fi Samuel profetul, i-a dat regelui un mesaj cu totul lipsit de speranţă. Conform acestui mesaj, Saul şi cei trei fii ai săi vor muri în bătălia din ziua următoare.

În ziua următoare, fiii lui Saul au fost ucişi de filisteni, şi după aceea, rănit şi descurajat, regele s-a aruncat în propria-i sabie şi şi-a curmat viaţa (1 Samuel 31:2-4). Cine i-a vorbit lui Saul prin intermediul vrăjitoareiprofetul lui Dumnezeu sau diavolul deghizat?
1. Oare chipul pe care l-a văzut Saul chiar a fost Samuel profetul în realitate?

1. Oare chipul pe care l-a văzut Saul chiar a fost Samuel profetul în realitate?


1 Impăraţi 22:22. "Voi ieşi" a răspuns el "şi voi fi un ___ __ ________ în gura tuturor proorocilor lui. (un răspuns din trei cuvinte)

Apocalipsa 16:14 Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite.

Răspundeţi:  ____________________

2. Oare morţii se întorc să vorbească cu cei vii sau să-i urmărească pe cei vii?

2. Oare morţii se întorc să vorbească cu cei vii sau să-i urmărească pe cei vii?


Iov 14:21. De ajung fiii lui la cinste, el nu ______ nimic; de sunt înjosiţi, habar n-are.

Eclesiastul 9:5, 6, 10 Cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare (în această viaţă). ... Căci în locuinţa morţilor, nu mai este nici o lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  NU! Biblia este clară. Un mort nu face nimic şi nu ştie nimic despre ceea ce se întâmplă pe pământ.Psalm 115:17 Nu morţii laudă pe Domnul

Psalm 6:5 Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine.

Iov 7:10 Nu se va mai întoarce în casa lui.

Isaia 38:18 Căci nu locuinţa morţilor Te laudă.

Psalm 146:4 În aceeaşi zi le pier şi planurile lor.

3. După Apocalipsa, cine deţine cheile morţii?

3. După Apocalipsa, cine deţine cheile morţii?


Apocalipsa 1:18. Am fost mort şi iată că sunt ____ în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale locuinţei morţilor.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Biblia afirmă clar, doar Isus deţine cheile morţii, aşa că ar trebui să mergem la Cuvântul Său ca să primim răspuns la întrebările noastre cu privire la moarte.

4. Cum l-a făcut pe om Dumnezeu la început?

4. Cum l-a făcut pe om Dumnezeu la început?


Geneza 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ________ pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Două lucruri au avut loc la creaţiune: (1) Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărână sau pământ şi (2) I-a suflat în nări suflare de viaţă. Astfel omul a devenit un suflet viu.

5. Ce se întâmplă la moarte?

5. Ce se întâmplă la moarte?


Eclesiastul 12:7. Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce _____ lui Dumnezeu, care l-a dat.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Ce are loc la moarte este exact reversul a ceea ce s-a întâmplat la creaţiune. Corpul se întoarce în ţărână, iar duhul sau suflarea se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Biblia învaţă clar că "duhul" care se întoarce la Dumnezeu este doar suflarea de viaţă, pe care a suflat-o Dumnezeu în om la început (Iacov 2:26; Iov 27:3: Iov 33:4). Psalmul 104:29, 30 declară: "Le iei Tu suflarea: ele mor şi se întorc în ţărâna lor. Îţi trimiţi Tu suflarea: ele sunt zidite."

6. Unde se duc morţii atunci când mor?

6. Unde se duc morţii atunci când mor?


Iov 21:32. Este dus la ______ şi i se pune o strajă la mormânt.

Ioan 5:28, 29 Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Cei morţi, atât cei drepţi cât şi cei nelegiuiţi, se află în mormintele lor şi vor auzi glasul lui Isus chemându-i afară din mormânt pentru a primi răsplata sau pedeapsa.

7. Biblia arată clar că regele David a fost mântuit. Se află el acum în ceruri?

7. Biblia arată clar că regele David a fost mântuit. Se află el acum în ceruri?


Faptele Apostolilor 2:34. Căci David ___ ___ ____ în ceruri. (un răspuns din trei cuvinte)

Fapte 2:29 Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nicidecum! Apostolul Petru declară limpede că David a murit şi se află în groapă--nu este viu în ceruri. Mai mult, Evrei 11:32-40 arată clar că tuturor credincioşilor din toate veacurile nu li s-a acordat răsplata încă, ci ei vor fi răsplătiţi împreună (versetele 39, 40).

8. Dar oare nu este adevărat că sufletul este nemuritor şi că doar trupul moare?

8. Dar oare nu este adevărat că sufletul este nemuritor şi că doar trupul moare?


Ezechiel 18:4. Sufletul care păcătuieşte, acela va ____.

Iov 4:17 Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu?

1 Timotei 6:15, 16 Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Noi suntem suflete, iar sufletele chiar mor. Omul este muritor. Doar Dumnezeu este nemuritor. Învăţătura larg răspândită că sufletul este veşnic şi nu moare nu se găseşte în Biblie: este o învătătură creată de oameni.

9. Când li se va acorda nemurirea celor drepţi?

9. Când li se va acorda nemurirea celor drepţi?


1 Corinteni 15:51-53. Toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă __________. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, ... căci trebuie ca trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.

1 Tesaloniceni 4:16 Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Nemurirea va fi acordată la înviere. Cei răi nu o vor primi nicidecum.

10. Cum se referă Biblia în repetate rânduri la moarte?

10. Cum se referă Biblia în repetate rânduri la moarte?


Ioan 11:11, 14. Lazăr, prietenul nostru, ______. ... Lazăr a murit.

Matei 27:52 Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră/ dormeau (KJV) au înviat.

2 Samuel 7:12 Vei fi culcat cu părinţii tăi.

1 Tesaloniceni 4:14 Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Deseori Biblia se referă la moarte ca la un somn. Moartea reprezintă o stare de totală inconştienţă, în timpul căreia 15 minute sau o mie de ani par la fel. Cei morţi pur şi simplu "dorm" în mormintele lor până la înviere, când toţi vor fi înviaţi de către Domnul Isus. Învăţătura că spiritele morţilor ar reprezenta îngeri din ceruri sau vreo entitate curată asemenea unei fantome care poate fi contactată, nu are temelie biblică.

11. Întrucăt vrăjitorii, vrăjitoarele şi văzătorii nu pot lua legătura cu morţii, cu cine iau ei legătura de fapt?

11. Întrucăt vrăjitorii, vrăjitoarele şi văzătorii nu pot lua legătura cu morţii, cu cine iau ei legătura de fapt?


Apocalipsa 16:14. Acestea sunt duhuri de draci, care fac _________ nemaipomenite.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Îngerii din ceruri se cheamă "duhuri slujitoare" (Evrei 1:14) care îi ajută pe locuitorii pământului. Îngerii care au fost aruncaţi afară din ceruri împreună cu Satana (Apocalipsa 12:7-9) sunt şi ei duhuri--duhuri rele care îi înşeală pe oameni făcând minuni (Apocalipsa 16:13, 14). Ei folosesc "puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase" (2 Tesaloniceni 2:9), şi pot chiar să facă "să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor" (Apocalipsa 13:13). Când văzătorii pretind că iau legătura cu duhurile morţilor, de fapt ei iau legătura cu îngerii decăzuti ai lui Satana (Isaia 8:19, 20).

12. De ce doreşte Satana ca noi să credem că duhurile morţilor chiar trăiesc?

12. De ce doreşte Satana ca noi să credem că duhurile morţilor chiar trăiesc?


Matei 24:24, 25. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să ______, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Iată că v-am spus mai dinainte.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Prima minciună a lui Satana spusă omului a fost "Hotărât că nu veţi muri." Geneza 3:4. El doreşte ca oamenii să creadă că duhurile morţilor sunt vii pentru ca îngerii săi să apară drept sfinţi, prooroci şi conducători drepţi care au murit şi ca să se dea drept un înger de lumină (2 Corinteni 11:13-15). Astfel, poate să înşele milioane de oameni. Să te foloseşti de aceste duhuri se cheamă "spiritism". Se bazează pe o credinţă dublă: (1) morţii sunt vii şi (2) ei pot să ia legătura cu tine sau tu poţi să iei legătura cu ei. Aceasta este una din învăţăturile Satanei care a făcut cel mai mult rău. Cu toate acestea, întreaga lume crede astfel în zilele noastre. Vrăjitoarea din Endor nu l-a trezit pe Samuel, ci am putea spune ca ea a văzut un înger rău care se dădea drept Samuel.

13. Cât de eficient se va folosi Satana de aceste duhuri rele în ultimile zile ale pământului?

13. Cât de eficient se va folosi Satana de aceste duhuri rele în ultimile zile ale pământului?


Apocalipsa 18:23. Pentru că ______ neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta.

Apocalipsa 18:2 A căzut Babilonul cel mare! ... A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat.

Apocalipsa 12:9 Şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Prin minunile lor diavoleşti (vrăjitorii) şi folosindu-se de îngerii cei răi, Satana va înşela practic întreaga lume.

14. Cum consideră Dumnezeu aceste minuni făcute de îngerii cei răi?

14. Cum consideră Dumnezeu aceste minuni făcute de îngerii cei răi?


Leviticul 20:27. Dacă un om sau o femeie ... se îndeletniceşte cu _________, să fie pedepsiţi cu moartea. 1 Timotei 4:1 Unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor. Efeseni 5:11 Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Galateni 5:19-21 Faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Apocalipsa 21:8 Vrăjitorii ... partea lor este în iazul cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Pe vremea lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca toţi vrăjitorii să fie omorâţi. Astăzi, El insistă să ne facă cunoscut că vrăjitoria este o lucrare a firii păcătoase pentru care oamenii vor fi nimiciţi. El ne avertizează că atunci când începi să te iei după clar-văzători, părăseşti credinţa şi ne mai spune că toţi vrăjitorii şi clar-văzătorii vor muri de moartea a doua în iazul cu foc.

15. Ce putere extraordinară îi oferă Dumnezeu poporului Său?

15. Ce putere extraordinară îi oferă Dumnezeu poporului Său?


Filipeni 3:10. Şi să-L cunosc pe El şi puterea _________ Lui.

Răspundeţi:  ____________________

Notă:

  Domnul Isus ne oferă aceeaşi putere să trăim drept cu cea care L-a înviat pe El din morţi. Nu este fantastic? Cum oare să nu reuşim cu o putere atât de incredibilă la îndemâna noastră--şi fără să ne coste nimic? Domnul Isus, pentru că ne iubeşte, ne avertizează cu solemnitate să ne ferim de puterea şi minunile îngerilor celor răi şi Se oferă să înfăptuiască minunile divine de care avem nevoie ca să ne pregătească pentru împărăţia Lui (Filipeni 1:6).

16. N-ai dori să accepţi oferta Domnului Isus de a-ţi dărui puterea învierii în viaţa ta?

16. N-ai dori să accepţi oferta Domnului Isus de a-ţi dărui puterea învierii în viaţa ta?
Răspundeţi:  ____________________


Studiu suplimentar

Tâlharul de pe cruce
Oare i-a promis Isus tâlharului de pe cruce intrarea imediată în ceruri, atunci când i-a spus: "...astăzi vei fi cu Mine în rai"? Înţelesul afirmaţiei lui Hristos în Luca 23:43 este determinat de răspunsul biblic la una din cele mai importante întrebări: S-a dus Isus Însuşi în ceruri, în acea zi?

În acord cu Biblia, răspunsul este "Nu!". În ziua învierii, când Isus a întâlnit-o pe Maria în grădina cimitirului, cuvintele Lui au fost: "Nu mă ţine...căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu." Ioan 20:17. Isus nu putea fi în ceruri în acea vineri a răstignirii, dacă în duminica învierii El încă nu Se urcase la Tatăl Său.

Atunci, de ce a spus Domnul Isus: "...astăzi vei fi cu Mine în rai"? Aparenta problemă dispare atunci când iei în considerare că manuscrisul original grecesc nu are semne de punctuaţie. Virgulele şi punctele au fost introduse în textul biblic de către traducători după cum au considerat ei. Şi crezi sau nu, o singură virgulă poate schimba înţelesul întregii propoziţii. Declaraţia Domnului în Luca 23:43 s-ar putea citi astfel: "Adevărat îţi spun astăzi, vei fi cu Mine în rai." Aceasta este ceea ce a spus Isus în realitate. Astăzi, când totul pare pierdut astăzi, când nu arăt a fi Domn sau Rege, şi când chiar ucenicii Mei au fugit astăzi, deşi palmele Mele sunt pironite pe cruce, Eu pot încă să te mântuiesc.

Într-o zi acel tâlhar, împreună cu alţii care L-au acceptat pe Isus, va afirma făgăduinţa învierii şi va fi cu Isus în ceruri.

Ce inseamnă cuvintele "duh" şi "suflare" în Biblie?
Iov 27:3 subliniază că "duhul" şi "suflarea" sunt unul şi acelaşi lucru. Iov, mai departe, afirmă că acest duh, sau suflare, sunt în nările lui. Te rog adu-ţi aminte că Dumnezeu a pus "suflarea" în nările lui Adam la creaţiune (Geneza 2:7). Aşa că duhul care se întoarce la Dumnezeu atunci când omul moare, este suflarea de viaţănu un suflet fără carne. Nicăieri în Biblie nu se spune că un suflet fără trup s-ar fi întors la Dumnezeu atunci când omul a murit.

Unde pleacă duhul atunci când omul moare?
La creaţiune două lucruri se unesc pentru a face un suflettrupul şi suflarea de viaţă. Până ce aceste două lucruri nu se unesc, sufletul nu există. La moarte, aceste două componente se separă. Trupul se întoarce în ţărână, iar suflarea de viaţă se întoarce la Dumnezeu. Sufletul nu pleacă nicăieri el pur si simplu încetează să mai existe.