Other materials in the Malayalam language
Featured Bible Study Guide:
ശൂന്യാകാശത്തിനപ്പുറത്തു നിന്നും ഉള്ള ദൂതുകൾ
Featured Bible Study Guide:

ശൂന്യാകാശത്തിനപ്പുറത്തു നിന്നും ഉള്ള ദൂതുകൾ

പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിന്‍റെ അന്ത്യത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന ദുഃഖിതരും പീഢിതരുമായ ജനത്തോട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അദ്ധ്യായത്തില്‍ പറയുന്ന മൂന്നു ദൂതന്മാരുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ, ഈ ആധുനിക തലമ...

Bible Study Guides - Malayalam

അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാര്‍ അവിശ്വസ്തരായി തീരുമ്പോള്‍,
പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയാൽ ലോകത്തിലെ മിക്ക ആളുകളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഈ ലോകമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നു.
ഒരു പട്ടണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക! ഈ പട്ടണത്തെ അപേക്ഷിച്ചു ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ലണ്ടന്‍, എന്നീ നഗരങ്ങള്‍ ഒന്നും ...
പല കുടുംബങ്ങളിലും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹമോചനത്താൽ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയും അവരുടെ ...
കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഈ ലോകത്തില്‍ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതു തടയുന്നതിന് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ തീരൂ.
ഇന്നു ലോകത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ...
ഇന്നു ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദനകൾ, പട്ടിണി, ഏകാന്തത, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ശുന്യത, എന്നിവയിൽ നിന്നും ...
നിങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മനഃസ്സാക്ഷിയെ വൃണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ...
ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയം മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്.
ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ എന്തു പറയുന്നു? നരകത്തിന്‍റെ ചുമതല പിശാചിനാണോ? ദൈവം തന്‍റെ ജോലിക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒരു ...
അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൂടുവാൻ പോകുന്ന കാലം വരുന്നു.
ട്രാഫിക്ക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചും നികുതി വെട്ടിച്ചും ഈ ഭൂമിയിൽ രക്ഷപ്പെടാം എന്നു പലരും കരുതുന്നു.
എതിര്‍ ക്രിസ്തു ആരാണ് ? ക്രിസ്തുവിന്‍റെ വീണ്ടും വരവു വരെ അവന്‍ പ്രത്യക്ഷമാകയില്ല എന്ന് ചിലര്‍ പറയുന്നു.
പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിന്‍റെ അന്ത്യത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന ദുഃഖിതരും പീഢിതരുമായ ജനത്തോട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ...
മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കിഴക്കന്‍ ഈജിപ്റ്റില്‍ ഉള്ള മരുഭൂമിയില്‍ ദൈവത്തിന് ഒരു
ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സർവ്വ മനുഷ്യരോടും അറിയിപ്പാന്‍ ദൈവത്തിന് അതിപ്രധാനമായ മൂന്ന് ദൂതുകള്‍ ...
ന്യായധിപസഭ ഇരുന്നു, വിധി പ്രസ്താവിച്ചു... കേസ് തീർന്നു! ചില ചിന്തകള്‍ കൂടുതല്‍ ഗൗരവമുള്ളത് ആയിരിക്കും!
വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്.
അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചു ബൈബിള്‍ പ്രവചനത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ സത്യമാണോ?
പരസ്പര ആശ്രയത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ വിവാഹജീവിതവും നിലനിൽക്കുന്നത്.
അവസാനകാലത്ത് തന്‍റെ ജനത്തെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ യേശുവിന് ഒറ്റ സഭ മാത്രമെ ഉള്ളു.
ചില ആധുനിക പ്രവാചകന്മാര്‍ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ജനങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും
ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പലരും പറയും;
സ്നേഹത്തിനു നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ കഴിയും
മടങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത പോയന്റില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കുകള്‍ കേട്ടപ്പോള്‍ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ...