Storacles
anchorpoint

Media in the Zomi language

 
TITLE COLLECTION PROGRAM DESCRIPTION

A Hong Pai Kumpipa

Storacles Hehpihna neilo Judah kumpinu Athaliah pen, anu Jezebel sangin nakpi takin gilo zawlai hi. Atapa Ahaz...

A Langpang Kumpipatapa

Storacles David tate lakah Absalom in amel hoih pen, angiansiam pen, ahuaiham pen hi. Laisiangtho sungah, “Isr...

A Minthang Kumpigam

Storacles Solomon Israel kumpi dinga hong dinkip khitciangin ma-ang sungah Topa hong kilang a, “Bang kong pai ...

A Tanu’ Laamna

Storacles Kumpi Herod’s zi Herodias in tuiphumpa John mudah mahmah hi. Sehnel gama thuhilh kamsang pa in, na p...

Alian pen Kipumpiakna

Storacles Abraham in Pasian hopihna atelzak mahmah laitakin khuavak nailo hi. “Abraham aw, na it mahmah khat ...

Azah Sawm Pil Zaw

Storacles Nebuchadnezzar kumpipa in Jerusalem simgawp-a azawh ciangin Judah mi tul tampite manin Babylon gamah...

Babylon ah Kuunna

Storacles Kumpi Nebuchadnezzar in thu apiak ciangin tumtheih nam tulval bang in akituak takin tum ciat uha, tu...

Biakinn Siansuahna

Storacles Zeisu in biakinn tual sung gamlum ziazua, buai lialua amuh ciangin adahna hong kilangh khia hi. Mun ...

Buhtu Kihello Leiseek

Storacles Moses in Egypt kumpipa tawh akimuh ma-iin, a sanggampa Aaron tawh bawlsiatna thuak Israel makaite mu...

Cain Ciaptehna

Storacles Adam leh Eve te ta masa nihte nuntaak dan leh gamtat khuaheek zia kilamdang tuak mahmah hi....

Endor a Dawikamsangnu

Storacles Kumpipa Saul pen galte in umcih ahih manin a ngaihsutna teng bei-in laulua iin aci hong ling gawp hi...

Gamlak-a Kiko Aw

Storacles Zeisu in, “Numei sunga suak mi khempeuh lakah tuiphum John sanga alian zaw mi khat beek aom kei hi.”...

Jerusalem ah Ciahkik

Storacles Zeisu nungzuite tungah lunggimna lianpi tung hi. Pasian gam hong kiphut ding ci a, a lametna khempe...

Kamsangte Sittelna

Storacles Ahab, Israel te kumpi gilopa, in Syrian te khut sung panin Ramoth-gilead khua hong lakik nuam hi. ...

Kumpipa’ Thukham

Storacles Kumpi Darius, Medes leh Persia, in Babylon a zawh khit ciangin, Babylon ulian te khempeuh khat simlo...

Kumtul Mi

Storacles Babylon kumpi gam pen, hauhna leh nopsakna tawh akidim lai takin, Nebuchadnezzarin alupna tung panin...

Leitang Tawlngakna

Storacles Hih ih leitung akibawl cil-in na khempeuh avekpi iin hoihkim hi. Mihing, ganhing, singkung lopa te a...

Mipite Sangin?

Storacles Peter in Zeisu it a, mipite phat ding zong ut hi. ...

Nuntaakna Gun

Storacles Naaman pen ahang mahmah, ahau mahmah, aminthang mahmah Syria te galkap mangpa khat hi a, ahi zongin ...

Nupi Nih Ta-angthu

Storacles Thukhenna zum sung dai khipkhep iin Kumpi Solomon bek mitsuan-in kinei hi. ...

Sathau Biing Khat

Storacles Elisha in akhangmoi meigongnu lungkham-in aom mu hi. ...

Vantung Aa Bang Lian

Storacles Topa in Israel te’ saltaanna Egypt gam pan a hotkhiat hun lai-a a bawl alian lim leh nalamdang te ta...

Vantung Kongvangte

Storacles Jacob in a zuauphuahna leh a huaihamna te hangin a thuak khak ngei het loh hawmsuakna, lunglenna leh...

Vut leh Vai asuak Khuapite

Storacles Lot in a innkuante tawh Sodom khuapi lam tenna dinga atel mawk pen, khial mahmah hi cihpen Abraham i...